Nieuwsarchief

Gedragsregels

Gedragscode S.V. Capelle

Gedragscode-300x132

1. Inleiding

Het bestuur van S.V. Capelle wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. S.V. Capelle wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders en trainers op dit vlak. S.V. Capelle moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers en begeleiders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

 

 2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

 Doelstelling

Het bestuur van S.V. Capelle wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat S.V. Capelle een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij S.V. Capelle wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij S.V. Capelle worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

 Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. Derhalve kort omschreven: normen en waarden. Een duidelijke omschrijving van de regels, gewenst / ongewenst gedrag en sancties bij overtreding van de gedragscode is dan ook van groot belang.

 

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur van S.V. Capelle vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels, die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

 • We sporten met elkaar en dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief en ook als anderen minder sportief zijn.
 • We houden ons aan de geldende spelregels opgelegd door de KNVB.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Verniel geen spullen en ga zuinig om met de spullen van de vereniging.
 • Afspraak is afspraak!
 • Geef altijd het goede voorbeeld.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, er voor dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op, afval in de afvalbakken;
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen;
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd;
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine en bestuurskamer;
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst;
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 • Er wordt buiten geen alcohol gedronken tijdens de wedstrijden;
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden;
 • Geen toegang op het sportcomplex als er geen activiteiten zijn; en
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

 

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn het visitekaartje van S.V. Capelle naar buiten toe. Van hen wordt onderstaande verwacht:

 • Sportief gedrag, teamgeest en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen;
 • Is voor een wedstrijd en trainingen op het aangegeven tijdstip aanwezig;
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider/trainer en het publiek;
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens;
 • Is zuinig op alle materialen en ook op de velden en kleedkamers;
 • De vuile voetbalschoenen worden buiten de kleedkamer schoongemaakt alvorens de kleedkamer in te gaan;
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer;
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring in de daarvoor bestemde elftal kluisjes;
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training; en
 • Mee nemen van eigen drank is niet toegestaan

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

 

5. Gedragsregels voor de elftalleider

Alle gedragsregels zijn uiteraard ook op de leider van toepassing:

 • Heeft respect voor spelers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders;
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter;
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en het coachen van het team tijdens de wedstrijden;
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.;
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen en toebehoren);
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden; en
 • Verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team;
 • Het opruimen van de doelen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld;
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis;
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt;
 • Deel neemt aan de elftalleiding vergaderingen en eventuele andere overlegvormen, die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers; en
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing:

 • Heeft respect voor spelers, ouders en begeleiders;
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden;
 • Brengt spelers passie bij voor het spel;
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.);
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) vrij is van gebruikte materialen; en
 • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team;
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer;
 • Deel neemt aan de elftalleiding vergaderingen en eventuele andere overlegvormen, die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers (in overleg met de elftalleider); en
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 • Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!
8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen, die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, kantine, bestuurskamer etc.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties. 

 

10. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen, die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties, die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast volgens de vastgelegde regels; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker