Nieuwsarchief

Jeugdplan S.V. Capelle

jeugdplan

Jeugdplan S.V. Capelle 2013-2018  –  Wie de jeugd een kans geeft, heeft de toekomst!

  1. Inleiding en aanleiding

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”


 1.1 Doelstelling van dit jeugdplan

Dit is het jeugdplan van S.V. Capelle. Het doel van het plan is om structuur en beleid binnen de jeugd van S.V. Capelle vast te leggen. De visie van S.V. Capelle is het zo optimaal mogelijk combineren van prestatie en plezier. Dit is dan ook een belangrijk centraal element in dit jeugdplan.

Teneinde het plan optimaal te kunnen realiseren, is het belangrijk dat het bestuur, de technische commissie en het coördinatie team van de jeugd op één lijn zitten. Daarom zal de structuur die in dit plan is vastgelegd, op zowel communicatief als op voetbaltechnisch gebied, een belangrijk rol spelen bij alle keuzes die gemaakt zijn en zullen worden.

Iedereen moet dezelfde voetbalvisie uitdragen. Dit plan wordt dan ook voorgelegd aan, en besproken met, alle betrokken binnen onze vereniging.

Het jeugdplan is bedoeld voor de komende 5 jaar. Het wordt bewaakt door de technische commissie jeugd, de coördinatoren, trainers en leiders. Het jeugdplan zal regelmatig(minimaal jaarlijks) geëvalueerd en waar nodig, bijgesteld worden.

1.2 Werkwijze

Het vastleggen van het jeugdbeleid in een jeugdplan, waarin beschreven is welke verantwoordelijkheden een ieder heeft, wat er verwacht wordt en verwacht mag worden, heeft een aantal grote voordelen:
– Het bevordert de betrokkenheid van de leden, het (jeugd-)bestuur en de ouders
– Het maakt planmatig werken mogelijk waardoor acties op tijd gezien en opgepakt worden.
– Het geeft de mogelijkheid alle betrokkenen goed te informeren, en het geeft de mogelijkheid een gestructureerde discussie over het jeugdbeleid te voeren.

De visie, waarop dit plan is gebaseerd, is ontstaan uit een aantal vragen die we onszelf hebben gesteld. Vragen zoals:
– Wat willen we bereiken met de jeugd?
– Welke inhoud geven we aan de opleiding van de jeugd?
– Hoe gaan we om met het raakvlak jeugd/senioren

1.3 Huidige opbouw van de jeugdafdeling van S.V. Capelle

Op dit moment, Augustus 2016, telt de jeugdafdeling van S.V. Capelle 150 actieve leden, verdeeld over 12 teams.

j1

Hoewel we zien dat er in de lagere jeugd een brede basis bestaat, moeten we ook concluderen dat de trent is, dat spelers naar mate ze de senioren teams naderen, er voor kiezen te stoppen met voetballen. Dit is niet iets wat alleen bij S.V. Capelle speelt en onder andere te maken heeft met nieuwe interesses die de jeugd ontwikkeld. Het beleidsplan moet resulteren in een betere opzet op alle gebieden waardoor de verbondenheid met S.V. Capelle wordt vergroot.

De organisatie van de jeugdafdeling bestaat uit een aantal elementen. Een jeugdcommissie, dat onder andere bestaat uit een jeugdcoördinator en waarvan de jeugdvoorzitter tevens de jeugd vertegenwoordig in het hoofdbestuur.

Meer dan 30 trainers en/of leiders zetten zet zich wekelijks in om de jeugdleden 2 tot 3 keer per week een leuke en sportieve bezigheid te bieden. Belangrijk daarbij is dat de meeste taken kosteloos door vrijwilligers worden verricht, aangevuld met een kleine onkostenvergoeding. Het feit dat de meeste betrokkenen vrijwilligers zijn, betekent dat motivatie en enthousiasme van deze betrokkenen, alsmede een goede sfeer in de gehele vereniging, van cruciaal belang is.

Een ander cruciaal element is de communicatie tussen alle betrokkenen. Veel misverstanden en onenigheid ontstaan door een gebrekkige communicatie.

Constant aandacht voor de interne communicatie en het elkaar op de hoogte houden is essentieel.

1.4 Structuur jeugdafdeling

j2

 

j3     2. Aandachtspunten jeugd

2.1 Uitgangspunten/visie m.b.t. jeugdteams.

Het moet voor de jeugd een sportieve uitdaging zijn om te voetballen op een aantrekkelijk (zo hoog mogelijk) niveau met aansluitend doorstroming naar de selectie van de senioren. De selectieteams van de jeugd spelen op een zo hoog mogelijk niveau.

Wij richten ons op de bevordering van het speltechnische niveau van alle jeugdspelers, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra techniektrainingen vanaf de F-pupillen t/m de A-junioren. De bevordering van sociale aspecten zoals teamgeest, sportiviteit, samenspel, normen en waarden in de omgang zijn onderdeel van het totale plaatje.

De jeugdafdeling van S.V. Capelle voegt de volgende specifieke elementen aan deze visie toe:
– Randvoorwaarden voor alle teams optimaliseren
– Als vereniging de betrokkenheid vergroten door o.a. onze huidige leden, maar ook oud leden van S.V. Capelle te betrekken bij de club en het aanbieden van cursussen:
– Structuur en continuïteit in het technisch kader
– Het opzetten van individuele trainingen
– Het zoeken van samenwerkingen die iets toevoegen aan onze jeugdopleiding

Dit alles moet leiden tot:
– Het spelen op een hoger niveau
– Het realiseren van voldoende doorstroom van jeugdleden naar de senioren zodat S.V. Capelle in de toekomst een gezonde vereniging blijft met een evenwichtige verdeling tussen jeugdleden en volwassen leden.
– Het realiseren van meer participatie van jeugdleden in specifieke en algemene verenigingstaken.

2.2 Trainingen en wedstrijden

Normaal gezien heeft elk team minimaal een trainer en een leider. Er kan door (bijna) ieder team 2 x per week worden getraind. Op zaterdag zijn alle teams ingedeeld in de daarvoor aangegeven klasse van de KNVB. Uitzonderingen hierop zijn de mini’s en de jeugdleden die deelnemen aan het peutervoetbal. Zij spelen nog geen door de KNVB ingedeelde competitiewedstrijden. Belangrijke informatie omtrent KNVB regels zijn te raadplegen in de KNVB Jeugdvoetbalwijzer.

Trainers krijgen vanuit de club aangeboden om hun kennis te vergroten door deel te nemen aan trainersopleidingen. Begeleiding van nieuwe trainers door een ervaren trainer kan de kwaliteit van de trainers en trainingen verder verhogen.

3. Voetbalopleiding

3.1. Doorstroming naar de senioren

Het is uiteraard van groot belang dat jeugdspelers op het juiste moment de overstap maken van de jeugd naar de senioren. Spelers met een hoog niveau kunnen die stap eventueel maken voor zij de seniorenleeftijd bereikt hebben. Dit vereist evenwel een intensief overleg tussen de jeugdcoördinator, bestuur en speler over de timing van de overstap en het te volgen traject, er moet een goed plan zijn om de jonge spelers verder te begeleiden en zij moeten dat ook weten.

Het moet allereerst en vooral zijn op basis van aantoonbare kwaliteit en inzet van een speler binnen zijn team, het spelervolgsysteem geldt ook hierbij weer als belangrijke leidraad. Uiteraard moet ook gekeken worden naar team/positie etc. waar de speler terecht gaat komen. Jongens kunnen op z’n vroegst vanaf de B categorie doorstromen, meisjes (met toestemming van ouders) vanaf de C categorie. Spelers die de overstap gaan maken op de hiervoor bedoelde leeftijd, dienen tijdens de winterstop van het voorafgaande seizoen te worden benaderd omtrent hun intenties en hun wensen t.a.v. niveau/team waarop en waarin zij het komende jaar zouden willen voetballen.

Noot: Het volledige jeugdplan is op te vragen bij een lid van de technische commissie jeugd, dit is slechts een samenvatting geschikt voor publicatie op de website van S.V. Capelle.

Klik hier voor een printbare versie

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

eXTReMe Tracker